صفحه اصلی > پژوهش و تحقیق > پايان نامه هاي مهندسي بهداشت حرفه اي > كارشناسي ارشد 

فهرست پايان نامه هاي دفاع شده مقطع كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي

 

رديف

نام دانشجو

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

تاريخ دفاع

1

مهدي محمديان مستان آباد

بررسي همبستگي سه روشOCRAINDEX,ACGIH HAL,StrainINDEX به منظور ارزيابي ريسك اختلالات اسكلتي عضلاني اندام فوقاني

دكتر معتمد زاده

خرداد 93

2

مريم موفق

ارزيابي خطاهاي انساني در حرفه پرستاري بخش مراقبت هاي ويژه قلب با استفاده از روش CREAM و SPAR-H

دكتر محمدفام

تير 93

3

سيد امير رضا نگهبان

ارزيابي كمي و كيفي مواجهه شاغلين با تركيبات آلي فرار (VOCS) منتشره رد هوا در مجتمع هاي پتروشيمي منطقه ماهشهر به روش گازكروماتوگرافي- بين جرمي در زمستان 1391 و ارائه راهكارهاي كنترلي

دكتر بهرامي و دكتر قرباني

 

4

مهتاب عزيزي كندلو

بررسي ميزان تابش طيف اپتيكي و ميدان هاي الكترومغناطيس لامپ هاي فلورسنت فشرده متداول

دكتر گلمحمدي

شهريور 93

5

سميرا رحيم نژاد

ارزيابي ريسك ناشي از مواجهه فردي با هيدروكربن هاي فرار در مجتمع هاي پتروشيمي منطقه ماهشهر

دكتر بهرامي و دكتر قرباني

دي 93

 

 

يکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan