صفحه اصلی > پژوهش و تحقیق > پايان نامه هاي مهندسي بهداشت حرفه اي > دكتراي تخصصي 

رديف

نام دانشجو

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاريخ دفاع

1.       

محمدجواد زارع سخویدی

ارائه روش نوین نمونه برداری وتعیین مقدار ترکیبات هیدرو کربنی هالوژنه(هالوتان-ایزوفلوران-سووفلوران-تتراکلرواتیلن-2کلروفنول-تتراکلریدکربن-کلروفرم-کلروبنزن)درهوابه روش SPME-GC/MS

آقای دکتر بهرامی

آقایان دکتر غیاثوند ومحجوب

 

2.       

غلامعباس شیرالی

ارائه الگویی جدید برای ارزیابی مهندسی رزیلینس وتاثیر آن بر پایش ریسک:مطالعه موردی درپالایشگاه تهران

آقایان دکتر معتمدزاده ومحمدفام

آقایان دکتر وحیدابراهیمی پورومقیم بیگی وپرفسورErik Hollangel

 

3.       

امیدکلات پور

« ارايه روشي جهت ارزيابي حوادث عمده فرايندي در صنايع ملي پتروشيمي ايران با استفاده از روش هستي شناسي مبتني بر رويكرد فازي

آقاي دكترمحمدفام

آقاي دكتر گلمحمدي ودكتر ختن لو

2/11/92

4.       

محسن علی آبادی

تدوين و ارائه روش تجربي برآورد آلودگي صداي داخل بناهاي صنعتي بر مبناي رويكردهاي شبكه عصبي مصنوعي و فازي (مطالعه موردي صنايع نساجي )

آقاي دكتر گلمحمدي

آقايان دكتر عبدالرضا اوحدي وختن لو

28/7/92

5.       

سیدقوام الدین عطاری

 

ارزيابي عملكرد نانو جاذبهاي سنتز شده با تكنيك سل- ژل جهت نمونه بردراي از تركيبات آلي فرار هالوژن دار هوا به روش ريز استخراج فاز جامد

آقاي دكتر بهرامي

آقاي دكتر قرباني

 

6.       

محمودحیدری

طراحي سيستمهاي جديدNeedle Trap جهت نمونه برداري تركيبات فرار با استفاده از نانو كربني تك ديواره وچند ديواره وتركيبات نانوسنتز شده

آقاي دكتر بهرامي وغياثوند

آقايان دكترقرباني وسلطانيان

25/8/92

7.       

داودافشاری

 

 

تخمين بار فشاري وارد بر ستون فقرات از طريق اندازه گيري
مستقيم پوسچر تنه

آقاي دكتر معتمد زاده

آقايان دكتر رضا صالحي وسلطانيان

4/10/92

 

 

 

رديف

نام دانشجو

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاريخ دفاع

8.       

ساراکریمی زوردگانی

كاربرد تكنيك  Needle Trap همراه باجاذب سنتز شده بر پايه نانو لوله هاي كربني با اورتوسيليكات و بنزن سولفونات ومقايسه با جاذب تجاري  PDMS جهت تعيين بيوماركرهاي فراردر ادرار-

آقاي دكتر بهرامي

آقاي دكتر قرباني

15/9/93

9.       

کمال ادین عابدی وکیل کندی

كنترل هيدروكربن هاي آلي فراركلردار هواتوسط فناوري تلفيقي پلاسما-كاتاليست

آقاي دكتر قرباني

آقايان دكتربهرامي وبابك ژاله ورسول ياراحمدي

10/9/93

10.   

محبوبه اسحقی

بهينه سازي سيستم هاي عمل كننده شرايط اضطراري با استفاده از تحليل شبكه احتماعي با رويكرد فازي مطالعه موردي: صنايع پتروشيمي منتخب منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر

آقاي دكتر محمدفام وخانم دكترباستاني

آقاي دكترگلمحمدي

15/11/93

11.   

مجتبی کمالی نیا

« ارائه چارچوبي براي ارزيابي اثربخشي سيستم هاي مديريت ايمني و بهداشت شغلي (بر مبناي OHSAS18001) با رويكرد فرايند تحليل شبكه اي »

آقايان دكترمحمدفام ومومني

آقايان دكترگلمحمدي وحميدي وسلطانيان

 

12.   

احمد سلطان زاده

 

 

پيش بيني حوادث صنعتي با استفاده از تكنيك تجزيه و تحليل علل ريشه اي (RCA) و مدل سازي معادله ساختاري (SEM) با مطالعه موردي: گروه مپنا

آقاي دكتر محمدفام

آقاي دكتر مقيم بيگي

 

13.   

حسین ابراهیمی

پالايش بخارات كلروفرم وكلربنزن توسط فوتوكاتاليست هاي تركيبي Tio2 و Zno سنتز شده روي گرافيت منبسط شده و كاربرد آن در سيستم تلفيقي پلاسما / فوتوكاتاليست /ازن دهي

آقاي دكترقرباني

آقاي دكتربهرامي وژاله

 

14.   

مجیدفلاحی

 

 

ارزيابي ذهني و عيني باركار فكري در وظايف شغلي و تدوين مدل پيش بيني باركار فكري با استفاده از شاخص هاي رواني- فيزيولوژيك

آقاي دكتر معتمدزاده

آقاي دكترحيدري مقدم وسلطانيان

 

 

 

 

رديف

نام دانشجو

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاريخ دفاع

15.     

فرهاد قمري

ارزيابي كاربرد روش ميكرو استخراج فاز مايع با استفاده از فيبرتوخالي جهت آماده سازي و تعيين مقدار متابوليستهاي ادراري مواجهه با BTEX

آقاي دكتر بهرامي

آقايان دكترقرباني و يميني و مقيم بيگي

 

16.     

رضا كاظمي

بررسي اثرات نوبت كاري و تقويت نور آبي محيط برعملكرد شناختي در مقابل انسان كامپيوتر : مطالعه موردي دركاركنان اتاق هاي كنترل صنايع پتروشيمي

آقاي دكتر معتمدزاده و حيدري مقدم

آقاي  دكتر گلمحمدي و سلطانيان وذوقي پايدار

 

17.     

ليلا تاجيك

طراحي يك سيستم جديد سرد كننده در ريز استخراج فاز جامد جهت نمونه برداري و استخراج تركيبات فرار در هوا و ادرار

آقاي دكتر بهرامي و غياثوند

اقاي دكتر قرباني

 

18.     

سعيد جعفري ميمندي

طراحي و بهينه سازي كاتاليست هاي نانو ساختاري با پايه جاذب ZIF-8 در حذف تركيبات آلي فرار در هوا

اقاي دكتر قرباني

آقاي دكتر بهرامي

 

19.     

جمشيد رحيمي

مطالعه تاثير صداي شغلي بر عملكرد ذهني كاركنان اتاق كنترل

آقاي  دكتر گلمحمدي ومحمدفام

آقاي دكتر سلطانيان

 

20.     

فخرالدين قاسمي

 

 

 

 

21.     

رسول همت جو

 

 

 

 

 

 

رديف

نام دانشجو

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاريخ دفاع

22.   

اسماعيل سليماني

 

 

 

 

23.   

طالب عسگر پور

 

 

 

 

24.   

حامد آقايي

 

 

 

 

25.   

مسعود شفيعي مطلق

 

 

 

 

26.   

 

 

 

 

 

27.   

 

 

 

 

 

 

 

 

يکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan