صفحه اصلی > آموزش > دانش آموختگان > ارگونومی > کارشناسی ارشد 

لیست دانش آموخته گان  کارشناسی ارشد ارگونومی تا بهمن 1394

سال ورود

نام خانوادگي - نام

87

كاظمي -مريم

87

سهرابي- محمد صادق

89

غلامي - طاهره

89

دهنوي - سارا

89

كرمي - زهره

89

مهدوي - ندا

90

احمدي-رسول

90

پيران  ويسه-پيمان

90

زارع-راضيه

90

محمدي-عبدالعزيز

90

مرتضائي-مرضيه

90

نصيري-ايمان

90

چهاردولي - سميه

91

تركمان-جواد

 

 

 

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan