صفحه اصلی > آموزش > دوره های آموزشی قطب > دوره های قطب 

برگزاري آموزش هاي اختصاصي در قطب:


قطب علمي و آموزشي مهندسي بهداشت حرفه اي كشور در نظر دارد دوره هاي اختصاصي خود را بزودي راه اندازي نمايد. اين دوره ها در دانشگاه علوم پزشكي همدان، مركز آموزشي تهران و نيز بصورت in-house در صنايع قابل اجرا مي باشند. براي دريافت اطلاعات بيشتر با دفتر قطب تماس گرفته شود.

برگزاري دوره هاي ايمني و بهداشت به دو صورت انجام مي شود:

1. دوره هاي پيوسته تخصصي (دوره هايي كه شركت كننده بايد تمامي آنها را گذرانده و براي او گواهينامه قطب صادر مي گردد). اين دوره ها در شش سطح تعريف مي شوند. جدول زير اين سطوح و محتواي آموزشي هركدام را نشان مي دهد:
اين دوره ها عبارتند از دوره هاي تربيت:
1. كارشناس بهداشت كار
2. كارشناس ايمني
3. كارشناس مديريت بحران و شرايط اضطراري
4. مديران HSE
5. آتش نشانان
6. پيمانكاران
7. مدرسان HSE


2. پيشنهاد دوم برگزاري دوره هاي موردي توسط اساتيد قطب است. هر يك از اين دوره ها بر حسب درخواست و به حد نصاب رسيدن قابل اجرا مي باشند. فهرست برخي از دوره هاي تخصصي ايمني و بهداشت به شرح زير اعلام مي گردد:

 

ايمني:

-         مديريت ريسك با رويكرد روش هاي نوين شناسايي و آناليز

-         اصول ايمني فرايند و مديريت ايمني فرايند (PSM)

-         شناسايي و پيشگيري از بروز خطاهاي انساني در صنايع فرايندي

-         تجزيه تحليل حوادث – سطح 1 (آشنايي با اصول و كليات و تئوري هاي حوادث)

-         تجزيه تحليل حوادث سطح 2 (آشنايي با روش ها و تكنيك ها)

-         تجزيه تحليل حوادث – سطح 3 (چالش هاي تجزيه تحليل حوادث و خطاهاي احتمالي)

-         كنترل عمليات خطرناك

-         ايمني در تعميرات و اورال + ارزيابي هاي ايمني پيش از راه اندازي

-         ايمني برق در دو سطح مقدماتي و پيشرفته

-         وسايل و تجهيزات حفاظت فردي در دو سطح مقدماتي و پيشرفته

-         ايمني شيميايي در دو سطح مقدماتي و پيشرفته

-         اصول طراحي حريق در دو سطح مقدماتي و پيشرفته

-         اصول بازرسي و گزارش نويسي در ايمني

-         ايمني در فعاليت هاي عمراني در دو سطح مقدماتي و پيشرفته

-         مديريت استراتژيك، هدف گذاري، برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي ايمني

-         شاخص هاي عملكرد ايمني در دو سطح مقدماتي و پيشرفته

-         كاربرد آمار در ايمني صنعتي

-         روانشناسي ايمني و كنترل و شناسايي رفتارهاي پر خطر

-         مميزي سيستم هاي مديريت ايمني در صنايع فرايندي

-         مدلسازي در ايمني و پيش بيني وضعيت ايمني سايت

-         اصول طراحي ايمن سايت (لي اوت سايت)

-         اصول ايمني در صنايع هيدروكربني

-         مفهوم لايه هاي حفاظتي و تجزيه تحليل آنها در صنايع فرايندي

-         تعيين سطح يكپارچگي ايمني

-         اصول و روش هاي حفظ يكپارچگي مكانيكي تجهيزات فرايندي

-         فرهنگ ايمني و ارتقاي آن در صنعت

-         ايمني سيستم و قابليت اعتماد

-         لغت شناسي و شرح مفاهيم و اصطلاحات ايمني فرايند

-         ايمني مخازن و ظروف فرايندي

-         ارزيابي ريسك ويژه خطوط لوله حاوي مواد خطرناك

-         كلاس هاي نه گانه مواد خطرناك و شرح آنها

-         ايمني مواد كرايوژنيك

-         معرفي نرم افزارهاي كاربردي در حوزه مديريت ايمني

-         اصول طراحي ذاتا ايمن

-         اقتصاد ايمني و كمي سازي هزينه هاي حوادث

 

عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار

-         كنترل صدا و ارتعاش در خطوط لوله و وسايل انتقال مواد و سيالات

-         كنترل صدا و ارتعاش در كمپرسوهاي فرايندي

-         ارزيابي ميدان هاي مغناطيسي اطراف تاسيسات ولتاژ بالا

-         روش هاي نوين كنترل صدا در سايت هاي صنعتي

-         كنترل منابع صوتي متحرك

-         روش هاي كنترل صدا در عمليات Blow out- Steam out

-         فرايند مديريت عوامل زيان آور كار (شناسايي- ارزيابي- كنترل)

-         ارزيابي و بهينه سازي روشنايي در اتاق هاي كنترل

-         طراحي سيستم هاي تهويه مطبوع و آسايش حرارتي در محيط هاي گرم

-         مديريت خطرات راديوگرافي صنعتي

-         روش هاي كنترل صداي به روش اكتيو (Active Noise Control)

-         استرس هاي حرارتي و اصول كاربردي پيشگيري از آن

-         آشنايي با بيماري ها و عوارض ناشي از عوامل فيزيكي

-         آشنايي با استانداردهاي صدا، روشنايي و ارتعاش در اتاق هاي كنترل

-         استقرار برنامه حفاظت از شنوايي در محيط هاي پر سر و صدا

-         آشنايي با استانداردهاي ISO در زمينه حفاظت عوامل فيزيكي

-         اثرات پرتوهاي غير يونيزان در صنايع فرايندي (تشعشع فلرها، جوشكاري قوس و آرگون، كار در محيط باز)

-         انواع سايلنسر و عايق ها و جاذب هاي صوتي قابل استفاده در صنعت

-         اصول انتخاب و استفاده از تجهيزات حفاظت صوتي/ حرارتي و پرتوها

-         معرفي نرم افزارهاي كاربردي در حوزه مديريت عوامل فيزيكي

 

عوامل شيميايي و تهويه

-         آشنايي با سيستم ها و تجهيزات كنترل آلاينده ها در صنعت

-         ارزيابي عملكرد سيستم هاي كنترل آلاينده ها در محيط هاي صنعتي

-         اصول طراحي تهويه موضعي و عمومي براي كنترل آلاينده ها

-         روش هاي نمونه برداري از آلاينده ها در دو سطح مقدماتي و پيشرفته

-         مدلسازي توزيع آلاينده ها در محيط كار

-         بررسي عملكرد هودهاي صنعتي

-         اصول نمونه برداري از منابع آلاينده سيار و ثابت

-         اصول نمونه برداري بصورت قرائت مستقيم

-         روش هاي شناسايي آلاينده هاي مجهول در آب، خاك، هوا و جريان مايعات

 

ارگونومي

-         طراحي ارگونوميك ايستگاه هاي كاري عملياتي

-         اصول طراحي ارگونوميك اتاق هاي كنترل

-         روش هاي نوين ارزيابي ريسك ارگونوميك در دو سطح مقدماتي و پيشرفته

-         آشنايي با پروتكل هاي اصلاحي ارگونوميك براي ايستگاه هاي غير استاندارد

-         ارگونومي محيطي

-         مفاهيم ارگونومي سازماني و ماكروارگونومي

-         ارگونومي كاربردي براي سايتمن ها

-         طراحي استاندارد نوبتكاري در صنعت

-         آشنايي با عوارض و اختلالات اسكلتي عضلاني

-         پروتكل هاي نرمشي در مشاغل اداري

-         روش هاي تعين ارزيابي سختي بار كار و چرخه هاي كار- استراحت

-         آشنايي با مفهوم خستگي و روش هاي پيشگيري

-         فرسودگي شغلي و كنترل آن

-         روش هاي ارزيابي بار ذهني در اپراتورهاي اتاق هاي كنترل

-         ارزيابي آگاهي وضعيتي در مشاغل حساس

-         شناسايي و پيش بيني خطاهاي انساني در صنايع فرايندي

-         آشنايي با روش هاي پيش بيني و ارزيابي خطاهاي انساني در دو سطح مقدماتي و پيشرفته

-         آشنايي با نرم افزارهاي ارگونوميك

 

سم شناسي

-         سم شناسي خروجي فلرها و استك ها

-         سم شناسي نانومتريال

-         مفاهيم پايه در سم شناسي شغلي

-         روش هاي ارزيابي ريسك مواد سمي در محيط كار

-         آشنايي با مواد داراي عوارض درازمدت (سرطانزاها، جهش زاها و...)

-         روش هاي كنترل مواد سمي در محيط هاي آلوده

-         آشنايي با متابوليسم و سرنوشت مواد سمي در بدن

-         بيماري هاي شغلي ناشي از سموم صنعتي

-         دسته بندي و كد گذاري مواد سمي بر اساس ارگان هاي هدف

-         آشنايي يا سم زداها و مواد آنتي دوت جهت مواد سمي صنعتي

 

مديريت بحران و شرايط اضطراري

-         كمي سازي ميزان آمادگي در برابر شرايط اضطراري

-         آناليز آسيب پذيري مجتمع هاي صنعتي

-         پيش بيني رفتار حريق و خواندن دود در دو سطح مقدماتي و پيشرفته

-         اصول مديريت حوادث و فرماندهي رويداد (ICS) در دو سطح مقدماتي و پيشرفته

-         ارتباطات در بحران

-         تجزيه تحليل قابليت اعتماد پاسخ اضطراري

-         لجستيك و پشتيباني در بحران ها

-         قابليت هاي مورد نياز جهت مديريت شرايط اضطراري

-         مديريت جامع شرايط اضطراري و مديريت بحران

-         برنامه تداوم كسب و كار (BCM) براي صنايع كليدي

-         الزامات اتاق مديريت بحران

-         سايزآپ و ارزيابي اوليه صحنه حادثه

-         كنترل حوادث شيميايي و مديريت صحنه رويداد

-         آشنايي با روش هاي آلودگي زدايي شيميايي

-         مدلسازي انفجارات صنعتي و زون بندي مناطق

-         مدلسازي آتش سوزي و زون بندي مناطق

-         مدلسازي رهايش مواد سمي و زون بندي مناطق

-         آشنايي با پديده دومينو (حوادث زنجيره اي) در حوادث صنعتي

-         اصول استاندارد سناريونويسي در بحران

-         مستندسازي و طرحريزي پلن هاي اضطراري

-         پلن هاي هاي پيش رويداد (Pre-incident Plans)

-         اصول آمادگي در برابر شرايط اضطراري و مديريت بحران

-         وظايف فرمانده رويداد

-         اصول پاسخ و كنترل در حوادث بزرگ

-         اصول تخليه و شلترينگ در شرايط اضطراري

-         تصميم گيري در زمان هاي بحراني

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan