صفحه اصلی > پژوهش > پایان نامه ها > کارشناسی ارشد 

پایان نامه های کارشناسی ارشد

رديف

نام دانشجو

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

1.        

خانم حميرا علي زاده

ارزيابي روشنايي در كارگاههاي قالي بافي شهرستان بيجار وتاثير آن بر اختلالات اسكلتي عضلاني بافندگان زن

آقايان دكتر گلمحمدي ومعتمد زاده

آقاي دكتر سلطانيان

2.        

خانم تريفه نظامي

مطالعه اثر خصوصيات سطوح داخلي بنا در تشديد آلودگي صداي دفاتر باز اداري (مطالعه موردي بانك هاي دولتي شهر همدان)

آقاي دكتر گلمحمدي

آقاي  دكترعلي آبادي وسلطانيان

3.        

خانم زهرا مرادپور

تجزيه و تحليل نتايج حاصل از پايش هيدروكربن هاي منتشره در هواي مجتمع هاي پتروشيمي بندر ماهشهر با استفاده از مدل هاي OSHA,BRIEF AND SCALA

آقايان دكتر بهرامي ودكترقرباني

آقاي دكتر سلطانيان

4.        

رباب چنگ

« ارزيابي فراواني اختلالات اسكلتي- عضلاني با استفاده از روشهاي HAL-TLV  و ارزيابي ناراحتي و اجراي برنامه مداخله ارگونومي در يك شركت چايسازي

آقايان دكتر معتمد زاده وگلمحمدي

آقاي دكتر سلطانيان

5.        

 

فريده حاجي زاده

ارزيابي توانايي شغلي وارتباط آن با شيوع اختلالات اسكلتي عضلاني در كارگران كارخانه سيمان شمال در سال 1393

آقايان دكتر معتمد زاده وگلمحمدي

آقاي دكتر سلطانيان

6.        

فاطمه خسروي راد

ارزيابي و مديريت ريسك انفجار در ايستگاه هاي تقليل فشار گاز (شهر تهران)‌ با استفاده از روشهاي FTA , FMEA‌ و مدل سازي پيامدهاي آن با نرم افزار PHAST

آقاي دكتر محمد فام

آقاي اسماعيل زارعي

 

 

 

رديف

نام دانشجو

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

7.        

فواد سعيدي

*

-

-

8.        

سارا شاهدي

پهنه بندي آسيب پذيري انساني نسبت به حوادث شيميايي (مطالعه موردي: پالايشگاه چهارم مجتمع پارس جنوبي)

آقاي دكتر محمدفام

آقاي دكتر عصاري و كلات پور

9.        

سجاد فرهادي

-

-

-

 

 

 

 

رديف

نام دانشجو

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

10.     

محمد حسن سبهاني

بررسي ارتباط بار كاري و فاكتورهاي فيزيولوژيكي در دو گروه اپراتورهاي اتاق كنترل و پرسنل اداري در يك صنعت نيشكر

آقايان دكتر معتمد زاده و حيدري مقدم

آقاي دكتر سلطانيان

11.     

وحدت فرجي طوماري

ارزيابي ريسك مواجهه شغلي با بخار جيوه در يك شركت توليد لامپ هاي كم مصرف مبتني بر پايش سطوح جيوه در هوا و ادرار شاغلين

آقاي دكتر بهرامي و عصاري

آقاي دكتر ميرزايي

12.     

محسن مرادي

طراحي و اجرا و ارزيابي سيستم تهويه صنعتي وغبارگيرهاي واحدهاي انبار مواداوليه و خردايش شركت آباسيك آبادان

آقاي دكتر قرباني

آقاي دكتر بهرامي

13.     

هادي ميرزا بيگي

ارزيابي آكوستيكي سطوح داخلي وارائه طرح بهينه كنترل بازتاب صدا در كارگاه هاي صنعتي(مطالعه موردي:صنعت مس سرچشمه)

آقاي دكتر علي آبادي

آقاي دكتر گلمحمدي

14.     

 

مجيد اكبري

-

-

-

15.     

مرتضي بابايي

طراحي، اجرا و ارزيابي سيستم مرطوب سازي و تهويه صنعتي جهت كنترل ذرات منتشره از واحدهاي سنگ شكن در يك شركت معدني

آقاي دكتر قرباني

آقاي دكتر بهرامي

 

 

 

 

 

 

 

رديف

نام دانشجو

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

16.     

يوسف بابايي

*

-

-

17.     

اعظم بياباني

*

--

  -

18.     

رويا بيات

*

-

  -

19.     

محمد حاجي اكبري

« ارزيابي خطاهاي انساني در عمليات مين زدايي با استفاده از تكنيك هاي CREAM,ATHEANA

آقايان دكتر محمد فام و ميرزايي علي آبادي

--

20.     

 

مينا حاصلي

--

  --

--

21.     

مهدي حجتي

ارزيابي و ارائه طرح كنترلي صدا در واحدهاي كوره قوس الكتريكي و كوره پاتيلي مجتمع فولاد ويان

آقاي دكتر گلمحمدي

آقاي دكتر علي آبادي

 

 

 

رديف

نام دانشجو

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

22.     

مهدي محمديان مستان آباد

بررسي همبستگي سه روشOCRAINDEX,ACGIH HAL,StrainINDEX به منظور ارزيابي ريسك اختلالات اسكلتي عضلاني اندام فوقاني

دكتر معتمد زاده

 

23.     

مريم موفق

ارزيابي خطاهاي انساني در حرفه پرستاري بخش مراقبت هاي ويژه قلب با استفاده از روش CREAM و SPAR-H

دكتر محمدفام

-

24.     

سيد امير رضا نگهبان

ارزيابي كمي و كيفي مواجهه شاغلين با تركيبات آلي فرار (VOCS) منتشره رد هوا در مجتمع هاي پتروشيمي منطقه ماهشهر به روش گازكروماتوگرافي- بين جرمي در زمستان 1391 و ارائه راهكارهاي كنترلي

دكتر بهرامي و دكتر قرباني

  -

25.     

مهتاب عزيزي كندلو

بررسي ميزان تابش طيف اپتيكي و ميدان هاي الكترومغناطيس لامپ هاي فلورسنت فشرده متداول

دكتر گلمحمدي

-

26.     

سميرا رحيم نژاد

ارزيابي ريسك ناشي از مواجهه فردي با هيدروكربن هاي فرار در مجتمع هاي پتروشيمي منطقه ماهشهر

دكتر بهرامي و دكتر قرباني

-

 

 * جدول در حال بروز رسانی است.

 

 

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan