صفحه اصلی > پژوهش > مقالات قطب 

لیست مقالات اعضای قطب از سال 2011 تا 2015

 • مقالات فارسی اعضای قطب:
 1. دکتر بهرامی
 2. دکتر گلمحمدی
 3. دکتر معتمدزاده
 4. دکتر محمدفام
 5. دکتر قربانی
 6. دکتر علی آبادی
 7. دکتر عصاری
 8. دکتر میرزایی
 • مقالات انگلیسی اعضای قطب :
 1. دکتر بهرامی
 2. دکتر گلمحمدی
 3. دکتر معتمدزاده
 4. دکتر محمدفام
 5. دکتر قربانی
 6. دکتر علی آبادی
 7. دکتر عصاری
 8. دکتر میرزایی
مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan