صفحه اصلی > آموزش > دانشجویان > HSE 

لیست دانشجویان کارشناسی ارشد مديريت سلامت ، ايمني و محيط زيست

شاغل به تحصیل

شماره دانشجويي

نام خانوادگي - نام

دانشكده

كارشناسي ارشد

وضعيت تحصيلي

941719003

احمدي  گهر-احمدرضا

بهداشت

مديريت سلامت ، ايمني و محيط زيست

شاغل به تحصيل

941719005

تكلو بيغش-حامد

بهداشت

مديريت سلامت ، ايمني و محيط زيست

شاغل به تحصيل

941719002

عاطفه نصيري

بهداشت

مديريت سلامت ، ايمني و محيط زيست

شاغل به تحصيل

 

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan