صفحه اصلی > پژوهش > مقالات قطب > مقالات فارسی > دکتر بهرامی 

1-مهدي جمشيدي راستاني ، قرباني شهنا فرشيد، بهرامي عبدالرحمان،حسيني بررسي اثر بخشي سيستم تهويه مکنده موضعي در کنترل گردوغبار Fe2O3 منتشره در هواي محيطي سرند اکسايد واحد آهن سازي يکي از صنايع فولاد، مجله دانش و تندرستي،. دوره 9، شماره 3سال 1393

2-امجد سردرودي, حسين, قرباني شهنا, فرشيد, بهرامي, عبدالرحمن, فردمال, جواد بررسي عملکرد الکتروسيکلون در جمع آوري ذرات هوابرد زير يک ميکرومتر سيليس، سلامت و محيط ايران، شماره6، 1392 ، 45-54

3- مجيد بياتيان؛ عبدالرحمن بهرامي؛ رستم گلمحمدي؛ فرشيد قرباني شهنا، مطالعه تأثير شارژ الکتريکي قطرات آب بر بازدهاسکرابر مه پاش در حذف ذرات سيليس، دوره 13 ، شماره 6، زمستان 1390 ، صفحه 15-26

-4R Rahimpoor, AR Bahrami, F Ghorbani, MJ Assari, AR Negahban Evaluation of Urinary Metabolites of Volatile Or ganic Compounds and Some Related Factors in Petrochemical Industry Workers. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences (JMUMS)2014 24, 119-131

5-مجيد بياتيان, مجيد, بهرامي, عبدالرحمن ,گلمحمدي, رستم, قرباني شهنا, فرشيد بررسي اثرشارژ الکتريکي قطرات آب بر راندمان اسکرابر مه پاش در حذف ذرات فلدسپار، مجله سالمت کار ايران، 2012، 8(4)، 61-69

6-محمود حيدري عبدالرحمن بهرامي، دکتر عليرضا غياثوند ، دکتر فرشيد قرباني شهنا ، دکتر عليرضا سلطانيان، مريم رفيعي امام ،کاربرد نمونه بردار تله سوزني حاوي جاذب پلي دي متيل سيلوکسان جهت تعيين مقدار تترا کلريد کربن و تري کلرو اتيلنموجود در هوا ، مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان، دوره بيست ويکم ، شماره 1 ، 1393 صفحه 32-44

 

7-محمد جواد زارع سخويدي ، عبدالرحمان بهرامي ، عليرضا غياثوند ، حسين محجوب ، لودويک تودوري کاربرد SPME به عنوانيک نمونه بردار غير فعال در ارزيابي تماس هاي استنشاقي-مطالعه موردي بر روي 2-کلروفنول جلد 10 شماره 2 ، 44-35

8-مقصودي مقدم روح اله,بهرامي عبدالرحمان*,محجوب حسين,قرباني فرشيد ارزيابي آالينده هاي بنزن، تولوئن و گزيلن در هواي مجتمع پتروشيمي بندر ماهشهر در سال 88-1387 مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي ايلام تابستان 1390;19(2):49-59

9-محمدفام ايرج,بهرامي عبدالرحمان,گل محمدي رستم,فاطمي فرين,محجوب حسين ارتباط استرس شغلي و حوادث در يک شرکت خودروسازي بهبود1388;13(2(پیاپی41)):135-143

10-محمدفام ايرج, بهرامي عبدالرحمان, فاطمي فرين, گل محمدي رستم, محجوب حسين ارزيابي رابطه استرس شغلي و اعمال ناايمن با حوادث شغلي در يک صنعت خودروسازي مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان 1387; 10(مسلسل49):60-

11-حسن زاده, اکبر ,پورعبديان, سيامک, ثنا, صولت, بهرامي, عبدالرحمن ارزشيابي ميزان مواجهه تنفسي کارگران در معرضهيدروژن فلورايد به دو روش يون سلکتيو و اسپکتروفتومتري در صنعت UCF اصفهان،, طب نظامي مجله طب نظامي پاييز 1387; 10(مسلسل49):203-208

12-پورعبديان سيامک,تاجيک ليال*,بهرامي عبدالرحمان,ريسمانچيان مسعود,ثنا صولت,گلفام فرهاد,جمشيدي راستاني مهدي,حسنزاده اکبر رابطه تراکم فلورايد در هواي تنفسي و ادرار افراد مواجهه يافته با هيدروژن فلورايد در صنعت UCF اصفهان، بهبود پاييز 1387; 12(پیاپی 37):254-262

13-فريبا منصوري, قوام ميرستاري, مسعود ريسمانچيان, عبدالرحمن بهرامي, بررسي رابطه پايش محيطي تولوئن و شاخصبيولوژيکي اسيد هيپوريک ادرار در افراد شاغل در صنعت کک سازي مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد بهار 1387; 15(1):94-98

14-محسن رحيمي نژاد، دکتر سيد قوام ميرستاري، دکتر عبدالرحمن بهرامي، مهندس بهروز اکبري بررسي غلظت ترانس ، ترانسموکونيک اسيد در ادرار کارگران مواجه با بنزن در يک واحد کک سازيمجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان دوره سيزدهم ، شماره 2 ، تابستان 1385، 54-49

13-علي آبادي, محسن محجوب, بهرامي, عبدالرحمن, فريده گلبابائي بررسي انتشار سيليس آزاد در هواي کارگاه هاي سنگ کوبي منطقه ازندريان همدان به روش پراکنش اشعه ايکس مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي-درماني همدان 14

14-محسن علي آبادي، عبدالرحمن بهرامي، فريده گلبابائي ، فرشيد قرباني، بررسي مقايسه اي بازده سيکلون ، اسکرابر مه پاش وسيستم تلفيقي سيکلون- اسکرابر در کنترل ذرات سيليس هواي کارگاه هاي سنگ کوبي ، علوم و تکنولوژي محيط زيست ، دوره دوازدهم، شماره دو، تابستان

15-بهرامي عبدالرحمن، محجوب حسين ، عصاري محمد جواد، بررسي تغييرات فنل ادرار و غلظت بنزن در هواي تنفسي کارگران پمپ بنزين مجله دانشگاه علوم پزشکي اورميه سال چهاردهم شماره 3 ،پائيز 1832و صفحات 187-188

16-بهرامي عبدالرحمن، محجوب حسين، عصاري محمد جواد، تغييرات اسيد هيپوريک ناشي از متابوليک تولوئن در ادرار کارگران پمپ بنزين، مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين، شماره 18 ،تابستان 1380

17-بهرامي عبدالرحمن، قرباني فرشيد، بررسي تغييرات ظرفيتهاي ريوي در کارگران سنگ بري و سنگ کوبي و انتشار ترکيبات سيليس، مجله اسرار، سال هفتم، شماره 4 ،زمستان 1379

18-صمدي محمد تقي، بهرامي عبدالرحمن، بررسي نحوه پراکنش ذرات سرب در هواي شهر همدان از آذرماه 76تا خرداد ماه 77 مجله دانشگاه علوم پزشکي همدان، سال هشتم، شماره 1 ،بهار 1380 ،صفحات 15-20

19-بهرامي عبدالرحمن، محجوب حسين، بررسي تغييرات ظرفيتهاي تنفسي در کارگران سفال سازي و سراميک سازي لاله جين- همدان مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان سال ششم، شماره 3 ،پائيز 1378 ،صفحات 33-37

20-بهرامي عبدالرحمن، قرباني فرشيد، بررسي حوادث کارخانجات استان همدان در سال 1376 ،فصلنامه علمي پژوهشي پژوهان، سال چهارم، شماره 1 و 2 ،بهار و تابستان 1377 ،صفحات 3-7

21-بهرامي عبدالرحمن، محجوب حسين، عصاري محمد جواد، بررسي ترکيبات تک حلقه اي آروماتيک منتشره در محيط پمپ بنزينها و هواي شهر همدان، مجله پژوهش در علوم بهداشتي

 

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan