صفحه اصلی > پژوهش > مقالات قطب > مقالات لاتین > دکتر گلمحمدی 

لیست مقالات لاتین دکتر گلمحمدی از سال 2011

1-      Mohammadfam I, Kamalinia M, Momeni M, Golmohammadi R, Hamidi Y, Soltanian A. Developing an integrated decision making approach to assess and promote the effectiveness of occupational health and safety management systems. Journal of Cleaner Production. 2016 Jul 20;127:119-33.

2-      Kazemi R, Haidarimoghadam R, Motamedzadeh M, Golmohammadi R, Soltanian A, Zoghipaydar MR. Effects of Shift Work on Cognitive Performance, Sleep Quality, and Sleepiness among Petrochemical Control Room Operators. Journal of Circadian Rhythms. 2016 Feb 3;14(1).

3-      Chahardoli S, Motamedzade M, Hamidi Y, Soltanian AR, Golmohammadi R. Investigating the relationship between psychosocial work stressors, organizational structure and job satisfaction among bank tellers. Journal of Health and Safety at Work. 2015 Dec 15;5(4):47-58.

4-      Hajibabaei M, Saki A, Golmohammadi R, Cheshmehkhavar M, Sarabi M, Isvand M. Performance Indexes Assessment for Lighting Systems Based on the Normalized Power Density and Energy Losses Estimation in University Workrooms. International Journal of Occupational Hygiene. 2015 Oct 11;6(3):131-6.

5-      Aliabadi M, Golmohammadi R, Ohadi A. Empirical Comparison of the in situ methods for determining sound power of typical embroidery machine located in industrial workroom. International Journal of Occupational Hygiene. 2015 Oct 11;5(3):89-95.

6-      Mohammadfam I, Bastani S, Golmohamadi R, Saei A, Es-Haghi M. Applying social network analysis to evaluate preparedness through coordination and trust in emergency management. Environmental Hazards. 2015 Oct 2;14(4):329-40.

7-      Hajizadeh F, Motamedzade M, Golmohammadi R, Soltanian A. Work ability assessment and its relationship with severity of musculoskeletal disorders among workers in a cement plant. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2015 Sep 15;2(2):15-22.

8-      Motamedzadeh M, Golmohamadi R, Soultanian A, Chang R. The prevalence of musculoskeletal disorders as examined by the Hand Activity Level and Threshold Limit Value (HAL-TLV) method and the Human Body Map and the implementation of an ergonomic intervention at a tea factory. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2015 Sep 15;2(2):62-71.

9-      Azizi M, Aliabadi M, Golmohammadi R. The intensity of electromagnetic fields emitted by common compact fluorescent lamps. Journal of Ergonomics. 2015 Sep 15;3(2):76-84.

10-   Aliabadi M, Golmohammadi R, Khotanlou H, Mansoorizadeh M, Salarpour A. Artificial Neural Networks and Advanced Fuzzy Techniques for Predicting Noise Level in the Industrial Embroidery Workrooms. Applied Artificial Intelligence. 2015 Sep 14;29(8):766-85.

11-   Faghih MA, Motamedzade M, Golmohamadi R, Faradmal J, Mohammadi H. Assessment of risk factors related to sick leave among assembly workers in car manufacturing. Journal of Preventive Medicine. 2015 Jul 15;2(2):0-.

12-   Nasiri I, Motamedzade M, Golmohammadi R, Faradmal J. Assessment of risk factors for musculoskeletal disorders using the Rapid Office Strain Assessment (ROSA) Method and implementing ergonomics intervention programs in Sepah Bank. Journal of Health and Safety at Work. 2015 Jul 15;5(2):47-62.

13-   Golmohammadi R, Roshanaee G. Evaluation of the musculoskeletal disorders by ART technique and implementation of ergonomics intervention programs in a manufacturing company. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2015 Jun 15;2(1):11-9.

14-   Azizi M, Golmohammadi R, Aliabadi M. Study of ultraviolet radiation emissions from commercial compact fluorescent lamps. Iran Occupational Health. 2015 Jun 15;12(2):24-34.

15-   Heidarimoghadam R, Golmohammadi R, Roshanaei G, Zare R. Assessing the match between female primary students’ anthropometric dimensions and furniture dimensions in Hamadan schools in 2013. Journal of Health and Safety at Work. 2015 Apr 15;5(1):47-56.

16-   Mohammadfam I, Bastani S, Esaghi M, Golmohamadi R, Saee A. Evaluation of coordination of emergency response team through the social network analysis. Case study: Oil and gas refinery. Safety and health at work. 2015 Mar 31;6(1):30-4.

17-   Nezami T, Golmohammadi R, Aliabadi M, Soltanian A. Investigation acoustic comfort indexes in staff of open plan offices in state banks in Hamadan city. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2015 Mar 15;1(4):60-7.

18-   Golmohamadi R, Alizadeh H, Majid M, Alireza S. Assessment of Interior General and Local Lighting in Carpet Weaving Workshops in Bijar City. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2014 Dec 15;1(3):1-8.

19-   GOLMOHAMADI R, HAJIAKBARI M, HEYDARI MR, ZARE R, HOSEINI SK, KARAMI S. INTERNAL LIGHTING IN GIRLS'SCHOOLS ACROSS HAMADAN IN 2006 AND 2014.

20-   Soltanzadeh A, Ebrahimi H, Fallahi M, Kamalinia M, Ghassemi S, Golmohammadi R. Noise Induced Hearing Loss in Iran:(1997–2012): Systematic Review Article. Iranian journal of public health. 2014 Dec;43(12):1605.

21-   Aliabadi M, Golmohammadi R, Ohadi A, Mansoorizadeh M, Khotanlou H, Sarrafzadeh MS. Development of an Empirical Acoustic Model for Predicting Reverberation Time in Typical Industrial Workrooms Using Artificial Neural Networks. Acta Acustica united with Acustica. 2014 Nov 1;100(6):1090-7.

22-   Motamedzade M, Tavakoli M, Golmohammadi R. Reliability Assessment of Washington States Ergonomic Checklist Using Agreement Method between the Observers of Two Groups of Ergonomic Specialist and Non-specialist. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2014 Sep 15;1(2):67-73

23-   Golmohammadi R, Azizi M, Aliabadi M, Khalili N. Evaluating Optical Components of Conventional Compact Fluorescent Lamps. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2014 Sep 15;1(2):37-46.

24-   Jahangiri M, Golmohammadi R, Aliabadi M. Determination of Main Noise Sources in a Thermal Power plant. Journal of Health and Safety at Work. 2014 Sep 15;4(3):13-22.

25-   Chahardoli S, Motamedzade M, Hamidi Y, Golmohammadi R, Soltanian AR. Relationship between job design, performance and job satisfaction among Bank employees. Journal of Health and Safety at Work. 2014 Sep 15;4(3):75-84.

26-   Mohammadfam I, Bastani S, Es-haghi M, Golmohamadi R, Saei A. Assessment of working interactions of emergency team members using social network analysis. Journal of Health and Safety at Work. 2014 Sep 15;4(3):37-48

27-   Faghih MA, Motamedzade M, Golmohammadi R, Faradmal J, Mohammadi H, Garkaz A. The investigation of relationship between pain and sick leave in an automobile manufacturing company. Iran Occupational Health. 2014 Jul 1;11(4).

28-   Golmohamadi R, Mohamadfam I, Shafiee Motlagh M, Darvishi E, Mortezaie A, Azizian F. Planning an Automatic Fire Detection, Alarm, and Extinguishing System for Research Laboratories. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2014 Jun 15;1(1):57-65.

29-   Golmohamadi R, Shafiee Motlagh M, Jamshidi Rastani M, Salimi N, Valizadeh Z. Assessment of Interior and Area Artificial Lighting in Hospitals of Hamadan City. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2014 Jun 15;1(1):47-56.

30-   Golmohammadi R, Abedi K, Karimi S, Eshaghi M. An investigation on commercial cell phones radiation and self report symptoms of users. Journal of Ergonomics. 2014 Jun 15;2(1):1-8.

31-   Golmohammadi R, Ebrahimi H, Fallahi M, Soltanzadeh A, Mousavi SS. An investigation of Extremely Low Frequency (ELF) Electromagnetic field emitted by common Laptops. Journal of Health and Safety at Work. 2014 May 15;4(1):11-20.

32-   Golmohammadi R, Damyar N, Mohammadfam I, Faradmal J. Evaluation of the relation between noise exposure and occupational stress with unsafe acts and accidents in city bus drivers. Iran Occupational Health. 2014 Apr 15;11(1):70-8.

33-   Golmohammadi R, Aliabadi M, Darvishi E. Enclosure design for noise control of air blower in the typical steel industry. Iran Occupational Health. 2014 Mar 1;11(2).

34-   Aliabadi M, Golmohammadi R, Mansoorizadeh M. Objective approach for analysis of noise source characteristics and acoustic conditions in noisy computerized embroidery workrooms. Environmental monitoring and assessment. 2014 Mar 1;186(3):1855-64.

35-   Golmohammadi R, Giahi O, Aliabadi M, Darvishi E. An intervention for noise control of blast furnace in steel industry. Journal of research in health sciences. 2014 Feb 11;14(4):287-90.

36-   Golmohammadi R, Monazzam MR, Hashemi Z, Fard SM. Pattern Evaluation of Noise Propagation at Various Units of a Textile Industry. Journal Homepage: www. cjasr. com. 2014;3(6):1-8.

37-   Aliabadi M, Golmohammadi R, Khotanlou H, Mansoorizadeh M, Salarpour A. Development of a noise prediction model based on advanced fuzzy approaches in typical industrial workrooms. Journal of research in health sciences. 2013 Dec 30;14(2):157-62.

38-   Mohammadfam I, Kalatpour O, Golmohammadi R, Khotanlou H. Developing a process equipment failure knowledge base using ontology approach for process equipment related incident investigations. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2013 Nov 30;26(6):1300-7.

39-   Kalatpour O, Mohammadfam I, Khotanlou H, Golmohammadi R. Developing a Knowledge base for Process Accident Investigation. Iran Occupational Health. 2013 Nov 15;10(4):9-15.

40-   Aliabadi M, Golmohammadi R, Mansoorizadeh M, Khotanlou H, Ohadi A. Development of an empirical model for noise prediction in typical industrial workrooms based on artificial neural networks. Noise & Vibration Worldwide. 2013 Nov 1;44(10):9-21.

41-   Monazzam-Esmaeelpour MR, Hashemi Z, Golmohammadi R, Zaredar N. A Passive Noise Control Approach Utilizing Air Gaps with Fibrous Materials in the Textile Industry. Journal of research in health sciences. 2013 Oct 19;14(1):46-51.

42-   Ali Arabian F, Motamedzade M, Golmohammadi R, Moghim Beigi A, Pir Hayati F. The Impact of Ergonomics Intervention on Musculoskeletal Disorders among Nahavand Alimoradian Hospital Staff. Journal of Ergonomics. 2013 Sep 15;1(1):23-32.

43-   Golmohammadi R, Mohammadi H, Bayat H, Habibi Mohraz M, Soltanian AR. Noise Annoyance Due to Construction Worksites. Journal of research in health sciences. 2013 Sep 7;13(2):201-7.

44-   Ghorbani Shahna F, Golmohamadi R, Shahidi R. Study on the Performance of Wet Electroscrubber in Purifying Airborne Particles. Journal of research in health sciences. 2013 Jun 16;13(2):135-42.

45-   Ghorbani Shahna F, Golmohamadi R, Shahidi R. Study on the Performance of Wet Electroscrubber in Purifying Airborne Particles. Journal of research in health sciences. 2013 Jun 16;13(2):135-42.

46-   Sohrabi MS, Motamedzade M, Golmohammadi R, Moghimbeigi A. Using a driving simulator to assess driver's reaction time to two types of brake lights. Iran Occupational Health. 2013 May 15;10(1):1-0.

47-   Aliabadi M, Golmohammadi R, Mansoorizadeh M, Khotanlou H, Hamadani AO. An empirical technique for predicting noise exposure level in the typical embroidery workrooms using artificial neural networks. Applied Acoustics. 2013 Mar 31;74(3):364-74.

48-   Zamanian Z, Rostami R, Hasanzadeh J, Hashemi H. Investigation of the effect of occupational noise exposure on blood pressure and heart rate of steel industry workers. Journal of environmental and public health. 2013 May 28;2013.

49-   Zamanian, Z; Golmohammadi, R; Abedini, R; Hossinzadeh, K; A, Soltanzadeh; Ghiasvand, R; ,The Effect of Smoking and Noise-Induced Hearing Loss,J Health Syst Res,9,6,640-647,2013,

50-   Karami Z, Golmohammadi R, Heydari Pahlavian A, Heydari Moghaddam R, Poorolajal J. Effect of daylight on subjective general health factors in elderly. Journal of Ergonomics. 2013 Dec 15;1(2):49-55.

51-   Golmohamadi R, Mohammadfam I, SHAFIE MM, Faradmal J. Developing the Frank and Morgan technique for industrial fire risk assessment.

52-   Karami, Zohre; Golmohammadi, Rostam; HeidariPahlavian, Ahmad; Moghaddam, Rashid Heidari; Poorolajal, Jalal; ,The effect of daylight on mental health of elderly,journal of ergonomics,1,2,49-55,2013,

53-   Golmohammadi, R; Amjad, H; Dormohammadi, A; Musavi, S; ,Study of occupational Noise Induced Hearing loss in a tractor manufacturing plant,Occupational Medicine Quarterly Journal,4,3,28-33,2013,

54-   Bayatian, Majid; Bahrami, Abdolrahman; Golmohammadi, Rostam; Ghorbani, Shahna Farshid; ,The Comparison of Electrical Charging Effect On Efficiency of Spray Tower Scrubber In Removal of Silica Particles,Journal of Environmental Science and Technology,13,4,15-25,2012,

55-   Damyar, N; Golmohammadi, R; Mohammadfam, I; Faradmal, J; ,"Study of occupational stress among Hamadan city-bus drivers, 2011",Journal of Health and Safety at Work,1,1,53-61,2012,

56-   Shekari S, Gholmohammadi R. Estimation of" daylight autonomy" and" useful daylight illuminances" for industrial parks of Tehran. Iran Occupational Health. 2010 Jan 15;6(4):29-37.

57-   Golmohammadi, S. Shekari. S and R.; ,Ergonomic and Economic Daylight for Workplaces in Iran,Research Journal of Environmental Sciences,4,1,42-49,2010,

58-   Golmohammadi R, Rahimi J, Mossavi SH, Mahjub H. Time delay based noise control in centrifugal fans. noise notes. 2008 Jul 1;7(3):27-34.

59-   Golmohammadi R, Eshaghi M, GOLMOHAMMADI MR, KHORAM MR. Fuzzy Logic Method for Assessment of Noise Exposure Risk in an Industrial Workplace. International Journal of Occupational Hygiene. 2011 Jan 1;3(2):49-55.

60-   Golmohammadi R, Soleimani G, Ahmadi H. Assessment of Health and Safety Services in Health and Safety Centers of Hamadan Province Industries, Iran. Journal of research in health sciences (2001). 2005;5(1):3-7.

61-   Golmohamadi R, Heidari Pahlavian A, Sadri GH, Zamanian A. A Study of Job Satisfaction in a Prison Employer. Journal of Research in Health Sciences. 2011 Jun 10;1(1):7-12.

62-   Heidari Pahlavian A, Golmohammadi R, Sadri G, Zamanian A. The study of individual organizational factors on mental health of personnel of one of the state prisons. Journal of research in health sciences (2001). 2001;1(2):22-8.

63-   Heidari Pahlavian, A; Golmohammadi, R; ,Education promotion in medical and health student,Journal of  research in health sciences,1,1,,2001,

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan