صفحه اصلی > پژوهش > مقالات قطب > مقالات لاتین > دکتر قربانی 

لیست مقالات لاتین دکتر قربانی شهنا از سال 2011

1-      Heidari M, Bahrami A, Ghiasvand AR, Shahna FG, Soltanian AR, Rafieiemam M. Application of graphene nanoplatelets silica composite, prepared by sol–gel technology, as a novel sorbent in two microextraction techniques. Journal of separation science. 2015 Dec 1;38(24):4225-32.

2-      Shahna FG, Ebrahimi H, Jaleh B, Bahrami A. Decomposition of gas-phase chloroform using nanophotocatalyst downstream the novel non-thermal plasma reactor: by-products elimination. International Journal of Environmental Science and Technology. 2015 Nov 1;12(11):3489-98.

3-      KURD N, BAHRAMI A, GHORBANI-SHAHNA FA, HEIDARI M. Application of Solid Phase Microextraction followed by Chromatograph-Flame Ionization Detector for Sampling and Analysis of Acetonitrile in Air. International Journal of Occupational Hygiene. 2015 Oct 11;5(4):177-83.

4-      Attari SG, Bahrami A, Shahna FG, Heidari M. Single-walled carbon nanotube/silica composite as a novel coating for solid-phase microextraction fiber based on sol-gel technology. Journal of Analytical Chemistry. 2015 Oct 1;70(10):1192-8.

5-      Saeidi C, Asari MJ, Ghorbani-Shahna F, Khamverdi Z. Removal of mercury vapor from ambient air of dental clinics using an air cleaning system based on silver nanoparticles. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2015 Jun 15;2(1):1-0.

6-      Ebrahimi H, Bahrami A, Jaleh B, Shahna FG. GASEOUS CHLOROBENZENE DEGRADATION BY A NOVEL NON-THERMAL PLASMA REACTOR. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN. 2015 Jan 1;24(5 A):1871-8.

7-      Abedi K, Ghorbani-Shahna F, Bahrami A, Jaleh B, Yarahmadi R. Effect of TiO2-ZnO/GAC on by-product distribution of CVOCs decomposition in a NTP-assisted catalysis system. Polish Journal of Chemical Technology. 2015 Mar 1;17(1):32-40.

8-      Heidari M, Bahrami A, Ghiasvand AR, Emam MR, Shahna FG, Soltanian AR. Graphene packed needle trap device as a novel field sampler for determination of perchloroethylene in the air of dry cleaning establishments. Talanta. 2015 Jan 31;131:142-8.

9-      Garkaz A, Ghorbani Shahna F, Assari MJ, Faradmal J. The designing and assessment of a local exhaust ventilation system coupled with hybrid collectors for dust control o an alloy steel company. Iran Occupational Health. 2015 Jan 1;12(1).

10-   Abedi K, Ghorbani-Shahna F, Jaleh B, Bahrami A, Yarahmadi R, Haddadi R, Gandomi M. Decomposition of chlorinated volatile organic compounds (CVOCs) using NTP coupled with TiO 2/GAC, ZnO/GAC, and TiO 2–ZnO/GAC in a plasma-assisted catalysis system. Journal of Electrostatics. 2015 Feb 28;73:80-8.

11-   Moradpour Z, Bahrami A, Sultanian A, Ghorbani Shahna F, Negahban AR. Seasonal comparison of emissions of volatile organic compounds in the chemical industry based on oil during the years 2013 and 2014. Iran Occupational Health. 2014 Nov 1;11(6).

12-   Attari SG, Bahrami A, Shahna FG, Heidari M. Solid-phase microextraction fiber development for sampling and analysis of volatile organohalogen compounds in air. Journal of Environmental Health Science and Engineering. 2014 Sep 17;12(1):1.

13-   Attari SG, Bahrami A, Shahna FG, Heidari M. Solid-phase microextraction fiber development for sampling and analysis of volatile organohalogen compounds in air. Journal of Environmental Health Science and Engineering. 2014 Sep 17;12(1):1.

14-   Zeverdegani SK, Bahrami A, Shahna FG, Rismanchian M, Heidari M. Determination of Toluene by Needle Trap Micro-Extraction with Carbon Nanotube Sol-Gel and Polydimethylsiloxane Sorbents. Analytical Letters. 2014 Sep 2;47(13):2165-72.

15-   Rahimpoor R, Bahrami AR, Ghorbani F, Assari MJ, Negahban AR, Rahimnejad S, Mehdizadegan B. Evaluation of Urinary Metabolites of Volatile Organic Compounds and Some Related Factors in Petrochemical Industry Workers. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences (JMUMS). 2014 Dec 15;24(116).

16-   Zeverdegani SK, Bahrami A, Rismanchian M, Shahna FG. Analysis of xylene in aqueous media using needle‐trap microextraction with a carbon nanotube sorbent. Journal of separation science. 2014 Jul 1;37(14):1850-5.

17-   Negahban AR, Ghorbani Shahna F, Rahimpoor R, Jalali M, Rahiminejad S, Soltanian A, Bahram A. Evaluating Occupational Exposure to Carcinogenic Volatile Organic Compounds in an Oil-Dependent Chemical Industry: a Case Study on Benzen and Epichlorohydrin. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2014 Jun 15;1(1):36-46.

18-   Samarghandi MR, Babaee SA, Ahmadian M, Asgari G, Ghorbani Shahna F, Poormohammadi A. Performance Catalytic Ozonation over the Carbosieve in the Removal of Toluene from Waste Air Stream. Journal of research in health sciences. 2014 Jun 4;14(3):227-32.

19-   Heidari M, Bahrami A, Ghiasvand AR, Ghorbani F, Soltanian AR, Rafieiemam M. Application of needle trap device for determination of volatile organohalogen compounds in the air. Iran Occupational Health. 2014 Mar 1;11(2).

20-   Samarghandi, M., A. R. Babaee, Gh Asgari, and SHAHNA F. GHORBANI. "Survey the Efficiency of Catalytic Ozonation Process with Carbosieve in the Removal of Benzene from Polluted Air Stream." (2014): 303-311.

21-   Shirinzad, M., Z. Khamverdi, and S. Ghorbani. "In Vitro Evaluation of Access Cavity Location Effect on Fracture Resistance of Maxillary Central Endodontically Treated Teeth." (2014): 288-294.

22-   HEIDARI, M., A. BAHRAMI, A. GHIASVAND, SHAHNA F. GHORBANI, AR SOLTANIAN, and M. RAFIEIEMAM. "APPLICATION OF NEEDLE TRAP DEVICE PACKED WITH POLYDIMETHYLSILOXANE FOR DETERMINATION OF CARBON TETRACHLORIDE AND TRICHLOROETHYLENE IN AIR." (2014): 32-40.

23-   Hoseinzadeh E, Samarghandi MR, Ghorbani Shahna F, Chavoshi E. Isoconcentration mapping of particulate matter in Hamedan intercity bus stations. Water and Environment Journal. 2013 Sep 1;27(3):418-24.

24-   Ghorbani Shahna F, Golmohamadi R, Shahidi R. Study on the Performance of Wet Electroscrubber in Purifying Airborne Particles. Journal of research in health sciences. 2013 Jun 16;13(2):135-42.

25-   Mohammadfam I, Mohamadi H, Ghorbani Shahna F, Soltanian AR. Introducing a Framework for competency based Selection of Health, Safety and Environment (HSE) Managers. Journal of Health and Safety at Work. 2013 May 15;3(1):1-0.

26-   Amjadsoroudi H, Bahrami A, Fardmal J. Assessing Electrocyclone Performance in Collecting Smaller than 1 µm Silica Airborne Particles. Iranian Journal of Health and Environment. 2013 May 15;6(1):45-54.

27-   Heidari M, Bahrami A, Ghiasvand AR, Shahna FG, Soltanian AR. A needle trap device packed with a sol–gel derived, multi-walled carbon nanotubes/silica composite for sampling and analysis of volatile organohalogen compounds in air. Analytica chimica acta. 2013 Jun 27;785:67-74.

28-   Maghsoodi Moghadam R, Bahrami A, Ghorbani F, Mahjub H, Malaki D. Investigation of qualitative and quantitative of volatile organic compounds of ambient air in the Mahshahr petrochemical complex in 2009. Journal of research in health sciences. 2013 Oct 3;13(1):69-74.

29-   Heidari M, Bahrami A, Ghiasvand AR, Shahna FG, Soltanian AR. A novel needle trap device with single wall carbon nanotubes sol–gel sorbent packed for sampling and analysis of volatile organohalogen compounds in air. Talanta. 2012 Nov 15;101:314-21.

30-   HOSEINZADEH, EDRIS, MOHAMMAD REZA SAMARGHANDY, SHAHNA FARSHID GHORBANI, GHODRATOLLAH ROSHANAEI, and JAVAD JAFARI. "RATE OF SUSPENDED PARTICULATE DISTRIBUTION (PM2. 5, PM10 AND TSP) IN HAMADAN MAIN INTERCITY BUS STATIONS AND ITS EXPOSURE RATE." (2012): 1245-1254.

31-   BAYATIAN, MAJID, ABDOLRAHMAN BAHRAMI, ROSTAM GOLMOHAMMADI, and SHAHNA FARSHID GHORBANI. "THE COMPARISON OF ELECTRICAL CHARGING EFFECT ON EFFICIENCY OF SPRAY TOWER SCRUBBER IN REMOVAL OF SILICA PARTICLES." (2012): 15-25.

32-   Rafieepour A, Ghorbani Shahna F, Hashemi Z, Ghamari F. Measurement of Benzene in Air by Iranian Single-Wall Carbon Nanotubes. Iranian Journal of Toxicology. 2012 Jan 15;5(15):535-40.

33-   Bayatian MA, Bahrami AR, Golmohammadi RO, Ghorbani Shahna F. The study of water droplets electrical charging effect on spray tower scrubber efficiency for feldspar particles removal. Iran Occupational Health. 2012 Jan 15;8(4):61-9.

34-   Ghorbani SHAHNA F, Bahrami A, Farasati F. Application of local exhaust ventilation system and integrated collectors for control of air pollutants in mining company. Industrial health. 2012;50(5):450-7.

35-   Heidari MR, Foroumadi A, Heidari M, Asadipour A, Ghorbani S. T169 SYNTHESIS AND STUDY THE ANALGESIC AND ANTIINFLAMMATORY EFFECT OF RIGID 6-METHOXYBENZOPYRAN-3, 4-DIHYDROXYCHALCONE (DHC) IN MICE. European Journal of Pain Supplements. 2011 Sep 30;5(1):35.

36-   Rosenthal FS, Abdollahzadeh S. Assessment of extremely low frequency (ELF) electric and magnetic fields in microelectronics fabrication rooms. Applied Occupational and Environmental Hygiene. 1991 Sep 1;6(9):777-84.

37-   MAGHSOODI, MOGHADAM R., A. Bahrami, H. Mahjoob, and F. Ghorbani. "Evaluation of Benzene, TolueneAnd p, m&o-Xylene Contaminants at Mahshahr Petrochemical Complex During 2008-9." (2011): 49-59.

38-   Shahna FG, Golbabaei F, Hamedi J, Mahjub H, Darabi HR, Shahtaheri SJ. Treatment of benzene, toluene and xylene contaminated air in a bioactive foam emulsion reactor. Chinese Journal of Chemical Engineering. 2010 Feb 28;18(1):113-21.

39-   Shahna FG, Golbabaei F, Hamedi J, Mahjub H, Darabi HR, Shahtaheri SJ. A bioactive foamed emulsion reactor for the treatment of benzene-contaminated air stream. Bioprocess and biosystems engineering. 2010 Feb 1;33(2):219-26.

40-   GHORBANI, SHAHNA F., FARIDEH GOLBABAEI, and J. Hamedi. "BIOACTIVE FOAMED EMULSION REACTOR: A NEW TECHNOLOGY FOR BIOTREATMENT OF AIRBORNE VOLATILE ORGANIC COMPOUND." (2010): 5-16.

41-   Heidari MR, Foroumadi A, Asadipour A, Ghorbani S, Vafazadeh J, Shahnavaz S, Hosseini A. SYNTHESIS AND STUDY OF THE ANALGESIC AND ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS OF RIGID 6-METHOXY BENZOPYRAN 3, 4 DIHYDROXY CHALCON (DHC) IN MICE. InBASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 2009 Aug 1 (Vol. 105, pp. 63-63). COMMERCE PLACE, 350 MAIN ST, MALDEN 02148, MA USA: WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, INC.

42-   Bahrami A, Ghorbani F, Mahjub H, Golbabei F, Aliabadi M. Application of traditional cyclone with spray scrubber to remove airborne silica particles emitted from stone-crushing factories. Industrial health. 2009;47(4):436-42.

43-   GHORBANI, SHAHNA F., and NEZHAD MOHSEN RAHIMI. "THE EFFECTS OF A TEMPERATURE GRADIENT AND FLUID INERTIA ON ACOUSTIC STREAMING IN A STANDING WAVE AND THEIR APPLICATION IN THERMOACOUSTIC ENGINES AND REFRIGERATORS." (2008): 113-125.

44-   Bahrami A, Qorbani F, Mahjub H, Aliabadi M. Effects of velocity and particles load on efficiency of cyclone in the stone crushing units at Azendarian Area. Journal of research in health sciences. 2008;8(1):12-7.

45-   Bahrami AR, Golbabai F, Mahjub H, Qorbani F, Aliabadi M, Barqi M. Determination of exposure to respirable quartz in the stone crushing units at Azendarian-West of Iran. Industrial health. 2008;46(4):404-8.

46-   Aliabadi, M., AAR BAHRAMI, H. MAHJOUB, F. Ghorbani, M. A. Barghi, and F. GOLBABAEI. "Evaluation of free silica emission in ambient air of stone crushing in Azandarian area of Hamadan state by using of X-Ray diffraction method." (2007): 67-73.

47-   GHORBANI, SHAHNA F., I. Mohammadfam, and F. Ghalavand. "ASSESSMENT OF THE ELECTROMAGNETIC FIELD AROUND THE COMPUTERS IN HAMADAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES AND ITS EFFECTS ON OPERATORS'HEALTH IN 2004." (2004): 13-22.

48-   HASANPOUR, E., E. Arasteh, S. Ghorbani, and S. MAHDVI. "Prevalence of Hepatitis B, Hepatitis C and HIV infection in 15 year and older patients admitted in hand surgery emergency." (2003): 25-32.

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan